22 september 2022
|

Prinsjesdag 2022 / Belastingplan 2023

Op 20 september werd het pakket met belastingplannen voor 2023 gepresenteerd. Hierbij gaan wij in op de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot vastgoedcliënten.

 

BTW/Overdrachtsbelasting

0% BTW zonnepanelen
Op de levering en installatie van zonnepanelen op of nabij woningen (incl. nieuwbouw) wordt het btw-tarief verlaagd naar 0%. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen losse of geïntegreerde panelen. Deze maatregel leidt tot een administratieve lastenverlichting voor zowel woningeigenaren als de Belastingdienst.

Tarief overdrachtsbelasting
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt vanaf 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Het verlaagde tarief van 2% voor de eigen woning wordt gehandhaafd.

Daarnaast is al eerder aangekondigd dat de grens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting met ingang van 1 januari 2023 van € 400.000 wordt verhoogd naar € 440.000.

Schenk- erfbelasting

Verlagen schenkingsvrijstelling eigen woning
De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 106.671 (‘jubelton’) wordt met ingang van 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. Laatstgenoemd bedrag is gelijk aan het bedrag dat door ouders aan kinderen kan worden geschonken zonder dat daar bestedingsvoorwaarden aan zijn verbonden. De specifieke vrijstelling voor de eigen woning wordt met ingang van 1 januari 2024 in zijn geheel afgeschaft, een beroep op de reguliere eenmalig verhoogde vrijstelling blijft dan mogelijk.

Vastgoed beleggingsvermogen BOR
Als onderdeel van het bestrijden van ‘opmerkelijke belastingconstructies’ is het kabinet voornemens verhuurd vastgoed standaard aan te merken als beleggingsvermogen voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet en de doorschuifregeling in box 2. De bedrijfsopvolgingsregeling is dan per definitie niet meer van toepassing op vastgoed. Niet duidelijk is wanneer het kabinet voornemens is deze maatregel in te voeren.

Inkomstenbelasting

Twee schijvenstelsel box 2
Om de kosten van het rechtsherstel in box 3 te dekken, wordt een tariefswijziging voorgesteld in box 2 . Met ingang van 1 januari 2024 zal derhalve een tweeschijvenstelsel worden ingevoerd in box 2. Het tweeschijvenstelsel zal er naar verwachting als volgt uit komen te zien:

Inkomen: Tarief:
€ 0 – € 67.000 24,5%
Vanaf € 67.001 31%

Het doel van het tweeschijvenstelsel in box 2 is het aantrekkelijker maken voor dga’s om jaarlijks een uitkering te doen van tenminste € 67.000. Fiscaal partners kunnen het verlaagde tarief toepassen tot € 134.000. De nieuwe tariefschijven zullen jaarlijks aan de inflatie worden aangepast.

Rechtsherstel box 3
Naar aanleiding van het Kerstarrest is door de Hoge Raad uitspraak gedaan in de massaal bezwaarprocedure over box 3. Over de belastingjaren 2017 t/m 2022 moet rechtsherstel plaatsvinden, de methodiek daarvoor is definitief vastgelegd in de Wet Rechtsherstel Box 3. Per vermogenscategorie in box 3 wordt het forfaitaire rendement opnieuw vastgesteld op basis van objectieve marktgegevens. Samengevat ziet dat er per jaar als volgt uit:

  Banktegoeden Overige bezittingen Schulden
Methodiek Gemiddeld maandelijks rentepercentage in op deposito’s zoals gepubliceerd door DNB Forfaitair vastgesteld langetermijnrendement Gemiddelde maandelijkse hypotheekrente
2017 0,25% 5,39% -3,43%
2018 0,12% 5,38% -3,20%
2019 0,08% 5,59% -3,00%
2020 0,04% 5,28% -2,74%
2021 0,01% 5,69% -2,46%
2022 0,01% 5,53% -2,46%

Overbruggingswet box 3
Naar aanleiding van het Kerstarrest wordt voor de jaren 2023 t/m 2025 de systematiek voor de berekening van het inkomen uit sparen en beleggen aangepast. Daarbij wordt aangesloten bij de systematiek van het hierboven omschreven rechtsherstel. De forfaitaire rendementen voor 2023 zijn voorlopig als volgt vastgesteld:

  Banktegoeden Overige bezittingen Schulden
Methodiek Gemiddeld maandelijks rentepercentage in op deposito’s zoals gepubliceerd door DNB Forfaitair vastgesteld langetermijnrendement Gemiddelde maandelijkse hypotheekrente
2023 0,25% 5,39% -2,46%

Daarnaast wordt het huidige tarief in box 3 verhoogd met 1%-punt per jaar tot 34% in 2025. Het heffingsvrije vermogen wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd naar € 57.000 per individu of € 114.000 voor partners.

Naar verwachting zal vanaf 2026 een nieuw box 3 stelsel in werking treden waarbij belasting wordt geheven over het werkelijke rendement.

Actualisering leegwaarderatio
In beginsel wordt de waarde van een woning gesteld op de WOZ-waarde, in geval van een woning in verhuurde staat wordt de WOZ-waarde vermenigvuldigd met de zogeheten leegwaarderatio. Lange tijd is sprake geweest van afschaffing van de leegwaarderatio. Inmiddels is het kabinet voornemens om de leegwaarderatio toch aan te houden, maar dan met geactualiseerde percentages die beter aansluiten bij de werkelijke waarde van het vastgoed. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de schenk- en erfbelasting.

Loonbelasting

Maximering 30% regeling
De 30%-regeling voor ingekomen werknemers zal per 1 januari 2024 worden beperkt tot de zogenoemde Balkenende norm, welke in 2022 € 216.000 bedraagt.

Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon
Dga’s met een aanmerkelijk belang in een BV moeten voor hun eigen werkzaamheden een gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Een van de factoren die een rol speelt voor het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon is de doelmatigheidsmarge, op basis waarvan het loon van de dga 25% lager gesteld mag worden dan het bedrag uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

In het belastingplan 2023 wordt de doelmatigheidsmarge met ingang van 1 januari 2023 volledig afgeschaft. In veel gevallen betekent dit dat een hoger gebruikelijk loon in aanmerking genomen zal moeten worden.

Vennootschapsbelasting

VPB-tarieven
Het lage tarief wordt verhoogd van 15% naar 19% en is van toepassing op belastbare bedragen tot € 200.000 in plaats van € 395.000. Het hoge tarief blijft gehandhaafd op 25,8%.

Verhoging MIA/EIA
Voorgesteld wordt om het budget voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) structureel te verhogen met € 100 miljoen, en het budget voor de energie-investeringsaftrek (EIA) met € 50 miljoen. Hiermee wordt voorzien in de steeds groter wordende behoefte aan financiële steun voor milieu- en energiemaatregelen .

Afschaffing vastgoed FBI
Fiscale beleggingsinstellingen die direct beleggen in vastgoed, zullen met ingang van 1 januari 2024 worden belast tegen het reguliere tarief in de vennootschapsbelasting. Het 0%-tarief is op vastgoedbeleggers niet langer van toepassing. Deze maatregel zal volgend jaar worden opgenomen in het Belastingplan 2024.

Overige belangrijke wijzigingen verwacht in 2023

Naast de in het Belastingplan 2023 opgenomen maatregelen, zijn actuele onderwerpen:

Wet Excessief Lenen
Afgelopen week is de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap door de Tweede Kamer aangenomen. Naar verwachting treedt de wet per 1 januari 2023 in werking. Met deze wet wordt beoogd het excessief lenen bij de eigen B.V. te beperken tot een maximum van € 700.000. Het meerdere zal als fictief regulier voordeel worden belasting in box 3. Voornoemde maximering geldt niet voor de eigen woningschuld, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. De eerste peildatum is 31-12-2023.

Afschaffing verhuurderheffing
Het kabinet heeft eerder al aangegeven dat met ingang van 1 januari 2023 de verhuurderheffing, welke wordt geheven van verhuurders van meer dan 50 huurwoningen onder de huurtoeslaggrens, zal worden afgeschaft. Daartegenover staat dat het vrijkomende budget door woningcorporaties geïnvesteerd zal moeten worden in de bouw van betaalbare huurwoningen, verduurzaming en renovatieprojecten. Afschaffing van de verhuurderheffing betekent wel dat woningcorporaties rekening moeten houden met een hogere belastingdruk in de vennootschapsbelasting, nu de verhuurderheffing in aftrek kan worden gebracht op het fiscaal resultaat.

De afschaffing van de verhuurderheffing moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld, verwacht wordt dat besluitvorming nog vóór het einde van het jaar plaatsvindt.

Mocht u naar aanleiding van dit memorandum nadere informatie willen, dan kunt u contact opnemen met ons via +31 (0)20 540 88 20 of tvanbalen@dudoklegal.nl. U kunt uw vraag richten aan Ton van Balen.