29 februari 2024
|

Wet betaalbare huur

Op 5 februari 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur ingediend. Dit wetsvoorstel wordt vandaag (29 februari 2024) behandeld door de Tweede Kamer.

De Wet betaalbare huur heeft tot doel de markt voor huurwoningen nader te reguleren en huurwoningen betaalbaarder te maken

De gereguleerde huursector (kale huur lager dan de liberalisatiegrens per 2024 €879,66) wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment (huurwoningen tot en met 186 punten die volgens het Woningwaarderingsstelsel (‘WWS’) maximaal €1.123,- per maand gaan kosten). Deze regulering gaat alleen gelden voor huurcontracten die gesloten worden na de inwerkingtreding van deze wet. Huurcontracten die op het moment van inwerkingtreding al zijn afgesloten, worden niet beïnvloed door de inwerkingtreding van deze wet.

Voor gemeenten wordt het mogelijk om, in het verlengde van hun reeds bestaande handhavingsplicht op het gebied van bouwregelgeving en de Huisvestingswet, te handhaven op handelen in strijd met deze wet en in dat kader boetes aan verhuurders op te leggen. Momenteel bestaat voor verhuurders alleen het risico dat de Huurcommissie de huurprijs verlaagt wanneer zij in strijd met het WWS handelen. Met het risico van een boete, beoogt de wetgever verhuurders verder te ontmoedigen om in strijd met het WWS woonruimte te verhuren.

Verwacht wordt dat door deze maatregelen op termijn de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld € 190,- per maand omlaag gaat en er 113.000 huurwoningen bijkomen in het middensegment.

In het wetsvoorstel is getracht rekening te houden met het belang om investeringen in nieuwe huurwoningen rendabel te houden. Daarom voorziet de wet in een tijdelijke nieuwbouwopslag van 10% op de toegestane maximale huurprijs. Dit is een tegemoetkoming voor (nieuwbouw)projecten die bij de planvorming en – begroting niet hebben kunnen anticiperen op de invoering van deze wet. Voor middenhuurwoningen die op grond van deze wet onder het WWS vallen met een start-bouw-datum vóór 1 januari 2026, mag 10% meer huur worden gevraagd dan voor bestaande woningen waarvoor huurcontracten worden gesloten die onder de werking van deze wet komen te vallen.

Aan de Tweede Kamer is gevraagd om het wetsvoorstel spoedig te behandelen. Het voornemen is dat de regulering vanaf 1 juli 2024 ingaat. Aangezien de wet ook nog door de Eerste Kamer moet worden behandeld, zal moeten blijken of die datum gehaald gaat worden.

Voor vragen over de gevolgen die de inwerkingtreding van de Wet betaalbare huur voor u heeft, kunt u contact opnemen met onze advocaten.