Algemene voorwaarden van de maatschap: DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

1. DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht (“DUDOK“) is een maatschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 34329006.

2. Onder “cliënt” wordt verstaan iedere opdrachtgever in wiens opdracht DUDOK werkzaamheden en of diensten verricht.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan DUDOK, inclusief eventuele vervolgopdrachten of nieuwe opdrachten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt van DUDOK, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Alleen DUDOK is opdrachtnemer van de cliënt. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens DUDOK aanvaarde en uitgevoerde opdrachten. Dit geldt ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een opdracht wordt uitgevoerd door een of meer aan DUDOK verbonden personen. Onder “verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden begrepen iedere (rechts)persoon die direct of indirect werkzaam is of was ten behoeve van DUDOK, waaronder in ieder geval de maten, de aandeelhouders of bestuurders van de maten en alle huidige en voormalige werknemers van DUDOK.

5. Iedere aansprakelijkheid van DUDOK voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens DUDOK of anderszins verband houdende met een aan DUDOK verstrekte opdracht of een andere door DUDOK ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door DUDOK gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) is of wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van die verzekering(en) voor rekening van DUDOK komt. Deze beperking van aansprakelijkheid van DUDOK geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond.

6. Iedere aansprakelijkheid van de aan DUDOK verbonden (rechts)personen jegens de cliënt en derden verbonden aan de cliënt (daaronder mede begrepen huidige of voormalige bestuurders, werknemers, aandeelhouders of groepsmaatschappijen van de cliënt) is uitdrukkelijk uitgesloten. De cliënt doet, mede namens de aan de cliënt verbonden derden, zo nodig bij voorbaat afstand van alle rechten en vorderingen die zij uit welke hoofde ook mocht verkrijgen jegens de aan DUDOK verbonden (rechts)personen. DUDOK sluit mede ten behoeve van Stichting Derdengelden DUDOK Advocaten en de door het notariaat van DUDOK aangehouden derdengeldrekeningen, iedere aansprakelijkheid uit die op enige wijze in verband staat met de insolventie of het anderszins niet nakomen van verplichtingen van of door enige bank, financiële instelling of andere derde.

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en in artikel 6, vervallen alle vorderingsrechten jegens DUDOK en jegens aan DUDOK verbonden (rechts)personen in verband met de uitvoering van de door DUDOK verrichte of opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade) één jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van DUDOK daarvoor. In alle gevallen vervallen deze vorderingsrechten na verloop van twee jaar nadat de werkzaamheden door of namens DUDOK zijn uitgevoerd.

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 en in artikel 6, gelden deze algemene voorwaarden inclusief de hierin opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid niet alleen ten behoeve van DUDOK, maar kan hierop ook een beroep worden gedaan door en ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee op welke grondslag ook enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, door de met DUDOK verbonden (rechts)personen alsmede door de Stichting Derdengelden DUDOK Advocaten. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden die beogen rechten ten behoeve van in de eerste volzin van dit artikel bedoelde derden te creëren zijn mede bedoeld als een jegens hen om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.

9. DUDOK is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen en gebruik te maken van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en andere digitale diensten (“digitale diensten”). DUDOK zal bij de selectie van derden en digitale diensten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DUDOK is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze derden of voor schade die voortvloeit uit enig gebruik van digitale diensten. DUDOK mag namens de cliënt en/of zichzelf de voorwaarden van deze derden of van de aanbieder van digitale diensten, inclusief eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, aanvaarden en deze aan de cliënt tegenwerpen

10. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door DUDOK vast te stellen uurtarieven. De cliënt is tevens de door DUDOK ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten en verschotten verschuldigd welke kosten separaat in rekening zullen worden gebracht. Alle door DUDOK in rekening gebrachte of genoemde bedragen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven – exclusief BTW.

11. De declaraties van DUDOK dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te worden betaald. In geval van niet tijdige betaling heeft DUDOK het recht de wettelijke (handels)rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum.

12. Indien de in artikel 6 bedoelde bank of financiële instelling aan DUDOK, de aan haar verbonden notarissen of Stichting Derdengelden DUDOK Advocaten en Derdengelden Notariaat DUDOK nega­tieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de cliënt respectievelijk de derde en wordt de negatieve rente in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

13. Op grond van geldende wet en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), is DUDOK verplicht de identiteit van haar cliënten en hun uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en moet DUDOK onder omstandigheden ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft melden aan de autoriteiten. De Wwft verbiedt DUDOK aan de cliënt of anderen mee te delen dat zij een dergelijke melding aan de autoriteiten heeft gedaan. Op grond van geldende regelgeving is DUDOK onder meer ver­plicht bepaalde grensoverschrijdende constructies te melden bij de relevante autoriteiten.

14. Voor notariële werkzaamheden in opdracht van consumenten gelden nog de volgende voorwaarden: (a) de notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps en gedragsregels. In de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in overleg met de Consumen­tenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbro­chure ‘Spelregels voor notaris en consumenten’ worden deze regels uitgelegd. De brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op ver­zoek ook op papier worden verstrekt; en (b) de notaris licht de cliënt tijdig en duidelijk in omtrent de financiële gevolgen van zijn dienstverlening.

15. De klachtenregeling DUDOK (advocatuur) is van toepassing op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten van DUDOK. Op de notariële dienstverlening door DUDOK is van toepassing de klachtenregeling DUDOK (notariaat), alsmede de Klachten en geschillenregeling van de KNB. De klachtenrege­lingen zijn te vinden op https://www.dudoklegal.nl en de Klachten en geschillenregeling KNB op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

16. De rechtsverhouding tussen de cliënt en DUDOK is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de cliënt en DUDOK zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

17. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 12 november 2021 onder depotnummer 34329006.