Voorgenomen uitbreiding btw-herzieningsregeling tot ‘kostbare diensten’


Author
Binnert van Harinxma