18 september 2013
|

Integratieheffing afgeschaft in Belastingplan 2014

De afschaffing van de integratieheffing betekent een administratieve en financiële lastenverlichting voor woningcorporaties.

In de belastingmaatregelen voor 2014 is het eerder al aangekondigde vervallen van de integratieheffing per 1 januari a.s. opgenomen. Hiermee is meer duidelijkheid ontstaan over de gevolgen daarvan.

In het Belastingplan 2014 wordt voorgesteld de integratieheffing per 1 januari 2014 in zijn geheel af te schaffen, waardoor bijvoorbeeld niet van belang is wat voor partij het vastgoed realiseert of wat voor type vastgoed wordt gerealiseerd. Als gevolg hiervan kan met name een BTW-besparing worden gerealiseerd bij de realisatie van bijvoorbeeld woningen op grond die al lange tijd in bezit is of op eigen grond die met overdrachtsbelasting is verworven.

Voor een algemene toelichting op de integratieheffing en de gevolgen van de afschaffing daarvan wordt verwezen naar onze eerdere nieuwsbrief van 6 september. Met het Belastingplan 2014 ontstaat op de volgende punten echter meer duidelijkheid:

  • Het zal nu vaak voordeliger zijn om grondposities met overdrachtsbelasting in plaats van een BTW-belast bouwterrein te verwerven. Het Ministerie van Financiën is daarbij van mening dat het bij koop-/aannemingsovereenkomsten met dezelfde ondernemer op grond van recente jurisprudentie niet meer mogelijk is om de grondpositie met overdrachtsbelasting en zonder BTW te verwerven. Wel zal voor lopende projecten een, nog niet nader toegelichte, overgangsregeling worden getroffen.
  • Tot 1 januari 2014 blijft het recht bestaan om BTW welke ziet op een verwachte integratielevering in aftrek te brengen. Eventuele herziening en terugbetaling van deze afgetrokken BTW zal (uiterlijk) plaatsvinden bij ingebruikname van de gerealiseerde onroerende zaken.
  • BTW die vanaf 1 januari 2014 in rekening wordt gebracht en ziet op de vervaardiging van goederen waarop de integratieheffing van toepassing zou zijn geweest, is niet meer aftrekbaar voor zover dit goed zal worden gebruikt voor niet met BTW belaste prestaties.
  • De vraag of het gunstig is om een project (deels) in 2013 dan wel in 2014 in gebruik te nemen wordt onder meer bepaald door de mogelijkheid om in 2013 nog af te zien van de daadwerkelijke heffing van integratieheffing op basis van de Overgangsregeling Mededeling 26.
  • Bij stopgezette projecten kon mede op grond van de verwachte BTW-belaste integratielevering worden gesteld dat de BTW ten aanzien van dit project toch aftrekbaar was. Met het vervallen van de integratieheffing ligt dit mogelijk anders.
  • De precieze gevolgen dienen echter per geval nader te worden beoordeeld.

Ten slotte is eerder dit jaar gebleken dat op grond van Europese jurisprudentie eerder sprake is van een BTW-bouwterrein dan op grond van de nationale wetgeving, waardoor enige keuzevrijheid ontstaat om een grondpositie al dan niet met BTW te verwerven. Opvallend is dat op dit punt geen aanpassing van de nationale wetgeving is voorgesteld.

De afschaffing van de integratieheffing lijkt in het wetsvoorstel niet afhankelijk te zijn van de eerdere principe-afspraken tussen Aedes en het kabinet. Wel dient de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nog plaats te vinden, waarin mogelijk nog wijzigingen van het voorstel plaatsvinden.

 

Note: Als gevolg van nieuwe jurisprudentie en wetswijzigingen kan het voorgaande op het moment van lezen achterhaald zijn. Wij adviseren dat u zich ook altijd laat informeren over de actuele stand van de jurisprudentie en wetgeving, graag staan wij u hierin bij.