18 juli 2017
|

Vergoeding voor uitstel levering belast met overdrachtsbelasting

Bij transacties met onroerende zaken kan de mogelijkheid worden overeengekomen om tegen vergoeding de levering uit te stellen. Uitstel kan bijvoorbeeld nodig zijn indien de financiering niet tijdig rond is. De vergoeding die betaald wordt naar aanleiding van het uitstellen van de levering kan belast zijn met overdrachtsbelasting. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

De koper in deze zaak heeft een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een perceel met opstallen. In de koopovereenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd omtrent de overdrachtsbelasting en een vergoeding in verband met de mogelijkheid om de levering uit te kunnen stellen. De notaris is voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting uitgegaan van de oorspronkelijke koopsom, verhoogd met de vergoeding voor het uitstellen van de levering.

Overdrachtsbelasting wordt geheven over de tegenprestatie van de koper of, wanneer dit hoger is, over de waarde in het economische verkeer van hetgeen is overgedragen. Tussen de koper en de Belastingdienst bestaat discussie over de vraag of de vergoeding voor het uitstellen van de levering door de notaris terecht is gerekend tot de tegenprestatie waarover overdrachtsbelasting is verschuldigd. De koper is van mening dat deze vergoeding ziet op een andere, afzonderlijke prestatie, namelijk het verkrijgen van uitstel van de levering.

Rechtbank Gelderland 6 juni 2017, AWB – 16_5763
De Rechtbank oordeelt dat de koopovereenkomst en de notariële akte van levering het vertrekpunt zijn om te beoordelen wat behoort tot de tegenprestatie van de koper. Uit de koopovereenkomst en de akte van levering wordt afgeleid dat partijen de extra vergoeding voor het uitstellen van de levering hebben aangemerkt als een verhoging van de koopsom. Dat de achtergrond van de vergoeding is gelegen in een negatief rendement van de verkoper over braakliggende grond betekent volgens de Rechtbank niet dat daarmee sprake is van een afzonderlijke prestatie. De Rechtbank vergelijkt onderhavige zaak ten slotte met een eerdere uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. In die zaak was sprake van een vervroegde levering waarbij de vergoeding die hiervoor was betaald ook behoorde tot de grondslag voor de overdrachtsbelasting.

Niet bekend is of de koper in hoger beroep is gegaan.

Uit deze uitspraak blijkt dat bij het bepalen van de gevolgen voor de overdrachtsbelasting van een transactie ook rekening moet worden gehouden met andere vergoedingen die worden betaald dan de oorspronkelijke koopsom. Over deze vergoedingen kan overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Graag zijn wij u van dienst bij het in kaart brengen van de fiscale gevolgen van uw transactie.

 

Note: Als gevolg van nieuwe jurisprudentie en wetswijzigingen kan het voorgaande op het moment van lezen achterhaald zijn. Wij adviseren dat u zich ook altijd laat informeren over de actuele stand van de jurisprudentie en wetgeving, graag staan wij u hierin bij.