Privacyverklaring DUDOK Bouw- En Vastgoedrecht

Inleiding

Ten behoeve van onze dienstverlening worden privacygevoelige gegevens/persoonsgegevens
verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Bedoelde gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
De AVG is de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die in het kader
van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA AMSTERDAM
Contactpersoon: R. Vissink
info@dudoklegal.nl
+31 (0)20 540 8820

 1. Verwerkingsdoeleinden
  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het leveren van (juridische) diensten, alsmede
  facturatie van die diensten. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van
  bedrijfsvoering, waaronder beveiliging, beheer van ICT-systemen en het naleven van wettelijke
  verplichtingen. Voorts verwerken wij u persoonsgegevens voor marketing- en
  communicatiedoeleinden.
 2. Rechtsgronden voor de verwerking
  Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  • Toestemming
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • In verband met een gerechtvaardigd belang
 3. Te verwerken persoonsgegevens
  Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte, uitbrengen van
  advies, procederen in naam van de cliënt en het opstellen van belastingaangiften. Wij verwerken
  hiervoor onder andere uw titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres,
  bedrijfsnaam, bankrekeningnummer, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is
  voor de onder punt één genoemde verwerkingsdoeleinden. Een register van verwerkingsactiviteiten ligt ter inzage op ons kantoor.