31 oktober 2022
|

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

In dit memorandum wordt kort toegelicht onder welke voorwaarden de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) van toepassing is, zodat kan worden vastgesteld of c.q. in hoeverre een beroep op de subsidieregeling mogelijk is.

Doel en omvang subsidieregeling
De subsidieregeling is in het leven geroepen om verduurzaming van gereguleerde huurwoningen door particuliere verhuurders of institutionele beleggers te stimuleren. Hiertoe wordt onder voorwaarden subsidie verleend voor de volgende werkzaamheden uitgevoerd na 1 april 2022:

 1. (kwalificerende [1]) energiebesparende maatregelen;
 2. het vervangen van kozijnen en het plaatsen of vervangen van een ventilatiebox;
 3. energieadvies.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 6.000 per woning en per (natuurlijk) persoon € 400.000. Op dit moment kan een beroep op de regeling worden gedaan voor:

 1. gereguleerde huurwoningen met een huurprijs boven de geldende liberalisatiegrens. Met andere woorden een woning die bij aanvang van de huurovereenkomst werd verhuurd onder de destijds geldende liberalisatiegrens, maar waarvan de huurprijs door huurverhogingen boven de huidige liberalisatiegrens ligt;
 2. gereguleerde huurwoningen met een huurprijs onder de geldende liberalisatiegrens, mits:
  a. de verhuurder maximaal 100 woningen onder de liberalisatiegrens verhuurt; en,
  b. voor maximaal 50 van die woningen subsidie wordt aangevraagd.

Voorbeeld
Een verhuurder verhuurt 200 huurwoningen, waarvan 100 met een huurprijs die lager is dan de huidige liberalisatiegrens. De overige 100 woningen worden in de vrije sector verhuurd. Er kan een beroep op de subsidieregeling worden gedaan voor 50 woningen, doordat voor maximaal 50 woningen met een huurprijs onder de huidige liberalisatiegrens subsidie kan worden aangevraagd. Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor de 100 vrije sector huurwoningen.

Indien de overige 100 woningen geen vrije sector huurwoningen zouden zijn maar gereguleerde huurwoningen met een huurprijs boven de huidige liberalisatiegrens, dan kan ook voor die woningen subsidie worden aangevraagd. In dit voorbeeld kan dan voor 150 woningen subsidie worden aangevraagd, met dien verstande dat de subsidie is gemaximeerd op € 400.000 per verhuurder.

Voorwaarden
Er kan slechts een beroep worden gedaan op de subsidieregeling indien:

 1. ten minste twee van de hiervoor genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd;
 2. de werkzaamheden worden uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf;
 3. er geen andere subsidie is aangevraagd voor de werkzaamheden;
 4. met een ondertekend huurcontract kan worden aangetoond dat de woning ten minste één dag voor aanvraag van de subsidie én uitvoering van de werkzaamheden verhuurd is;
 5. voordat de subsidie wordt aangevraagd de verhuurder minimaal één dag eigenaar is.

Er kan tegelijkertijd voor meerdere woningen in één keer subsidie worden aangevraagd. Indien het totaalbedrag van de aan te vragen subsidie een bedrag van € 125.000 overschrijdt, dient de subsidie te worden aangevraagd voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. Subsidieaanvragen voor een lager bedrag dienen te worden aangevraagd na uitvoering van de werkzaamheden.

Verwachte uitbreiding subsidieregeling 2023
Met ingang van 1 januari 2023 zal de regeling naar verwachting worden uitgebreid naar alle vrije sector huurwoningen, zodat alle private verhuurders extra financiële ondersteuning krijgen om de komende jaren de nodige verduurzamingsmaatregelen uit te voeren.

[1] Er dient voldaan te worden aan minimale isolatiewaarden en oppervlakten.

Mocht u naar aanleiding van dit memorandum nadere informatie willen, dan kunt u contact opnemen met ons via +31 (0)20 540 88 20 of tvanbelkum@dudoklegal.nl. U kunt uw vraag richten aan Tim van Belkum.