Voorstel voor vereenvoudiging btw-teruggaaf op oninbare vorderingen


Author
Binnert van Harinxma