18 november 2015
|

DAEB-bezit vrijgesteld van overdrachts- en vennootschapsbelasting?

Mogelijk zullen DAEB-activiteiten van woningcorporaties in de toekomst worden vrijgesteld van vennootschaps- en overdrachtsbelasting.

Op 16 november 2016 werd door de Kamerleden Van Vliet en Groot een motie ingediend waarin zij het kabinet verzoeken om uiterlijk maart 2017 opties uit te werken om woningcorporaties vrij te stellen van overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting voor hun DAEB-activiteiten en daarover aan de Kamer te rapporteren.

Voor de overdrachtsbelasting gaat het dan om vrijstelling bij de verkoop van sociale huurwoningen onder de liberalisatiegrens tussen woningcorporaties onderling, die beiden de status hebben van algemeen nut beogende instelling.

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2017 op 18 november is deze motie aangenomen door de Tweede Kamer.

Gevolgen voor woningcorporaties van de motie

Het aannemen van de motie betekent mogelijk dat:

  • DAEB-activiteiten van woningcorporaties in de toekomst zullen zijn vrijgesteld voor de heffing van vennootschapsbelasting; en/of,
  • dat onderlinge verkopen van sociale huurwoningen tussen woningcorporaties zullen worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Zeker is dat echter nog niet. Wel betekent het dat het huidige (dan mogelijk al demissionaire) kabinet zich nog schriftelijk zal moeten uitlaten over opties om te komen tot vrijstelling. Besluitvorming over vrijstelling zal waarschijnlijk door een demissionair kabinet als controversieel worden aangemerkt en zal dus zijn voorbehouden aan een volgend kabinet.

Of er een vrijstelling komt zal mede afhangen van de politieke kleur van het volgende kabinet en van de gevolgen voor de rijksbegroting. Als invoering van vrijstelling(en) budgetneutraal moet(en) plaatsvinden, dan zal dat mogelijk gepaard gaan met maatregelen om elders te bezuinigen of om compenserende opbrengsten te realiseren.

Voorts zal een wetsvoorstel tot vrijstelling moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie voor het antwoord op de vraag of sprake is van verboden dan wel geoorloofde staatssteun.

Als vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor DAEB-activiteiten er uiteindelijk komt, dan is daarbij een belangrijke vraag voor woningcorporaties of dat leidt tot eindafrekening over de verschillen tussen de fiscale boekwaarden en de dan geldende marktwaarde van bezittingen en schulden.

Afgewacht moet worden met welke opties het kabinet naar aanleiding van de motie in maart 2017 zal gaan komen.

 

Note: Als gevolg van nieuwe jurisprudentie en wetswijzigingen kan het voorgaande op het moment van lezen achterhaald zijn. Wij adviseren dat u zich ook altijd laat informeren over de actuele stand van de jurisprudentie en wetgeving, graag staan wij u hierin bij.